Põhikiri

Põhikiri on võetud vastu vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 7 ning erakonnaseaduse § 7 alusel Erakonna Eesti 200 üldkoosoleku 10. oktoobri 2020. a otsusega. Punkti 25 on muudetud otsuste vastu võtmisega üldkoosolekut kokku kutsumata 18.12.2020.

Erakonna ülesanded ja eesmärk

 1. Erakonna nimi on MTÜ Erakond Eesti 200 (edaspidi Erakond).
 2. Erakond on mittetulundusühing, mille eesmärgiks Eesti kodanike vabatahtliku poliitilise ühendusena on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine.
 3. Erakonna juhatuse asukoht on Tallinnas.
 4. Erakonna eesmärk on edendada Eesti elu ja kavandada pikaajalisi poliitikaid, mis tagaksid eesti keele ja kultuuri säilimise, majandusliku jõukuse ning turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna Eestis elavatele inimestele.
 5. Erakond lähtub oma tegevuses järgmistest väärtustest: Demokraatia, Isikuvabadused, Edasipüüdlikkus, Läbipaistvus, Vastutus, Usaldus, Avatus, Uuenduslikkus Ja Eestimeelsus.
 6. Eesmärkide saavutamiseks võtab erakond osa riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamisest, osaleb riigikogu, vabariigi presidendi, Euroopa Parlamendi ja valla- või linnavolikogude valimistel.
 7. Erakonna eesmärkide saavutamiseks edendab erakond koostööd teiste erakondade, liikumiste ja organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal, seades esikohale Eesti pikaajalise jätkusuutliku arengu.

LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Vastuvõtmise tingimused ja kord

 1. Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik või püsivalt Eestis elav Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanik, kes jagab erakonna väärtusi ja eesmärke ning kelle kuulumist erakonda ei piira seadus.
 2. Isiku võib erakonna liikmeks vastu võtta tema avalduse alusel. Isiku liikmeks astumise avalduse vaatab läbi osakonna juhatus. Osakonna juhatus teeb erakonna juhatusele ettepaneku isiku erakonna liikmeks vastu võtmiseks või sellest keeldumiseks. Ettepanek isiku vastuvõtmisest keeldumiseks peab olema põhjendatud.
 3. Erakonna juhatus võtab uue liikme vastu lihthäälte enamusega.

LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Liikmel on õigus:
  • osaleda erakonna töös ja võtta osa üritustest;
  • saada informatsiooni erakonna tegevuse kohta;
  • esitada arvamusi eelnõude ja poliitikate kohta;
  • teha ettepanekuid poliitilise seisukoha kujundamiseks;
  • osaleda ja olla valitud erakonna organite liikmeks;
  • hääletada erakonna organite liikmete valimisel;
  • algatada ühendusi, töörühmasid ning osakondi.
 2. Liikme Kohustus On:
  • toetada sõnas ja teos Eesti riigi, rahva ja kultuuri arengut;
  • aidata kaasa erakonna tegevusele ja edenemisele,
  • aidata kaasa programmi eesmärkide saavutamisele;
  • järgida erakonna põhikirja ja täita juhtorganite otsuseid;
  • aidata kõigiti kaasa erakonna maine tõusule;
  • hoiduda erakonna ja tema liikmete maine kahjustamisest;
  • tasuda liikmemaksu ja täita teisi rahalisi kohustusi.
 3. Erakonna liige võib mõjuvatel põhjustel taotleda juhatuselt liikmemaksu maksmisest osaliselt või täielikult vabastamist. Mõjuvateks põhjusteks on eelkõige raske majanduslik seis (töötus, pankrot, hooldusvajadus vms) ja pikaajaline eemal viibimine.
 4. Erakonna liige saab kuuluda ainult ühte osakonda. Erakonna liige kuulub oma alalisele elukohale vastavasse osakonda või liikme avalduse alusel muusse osakonda. Liige võib muuta oma osakondlikku kuuluvust, teavitades sellest uue osakonna juhatust.
 5. Erakonna liikmete nimekirja peab erakonna juhatus erakonnaseaduse § 81 sätestatud korras. Erakonna liikmete nimekirja kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, liikmeks astumise ning väljaastumise või väljaarvamise aeg. Muudatusi erakonna liikmete nimekirjas teeb juhatuse volitatud isik.

Väljaarvamise tingimused ja kord

 1. Erakonnast väljaastumine toimub väljaastuva liikme kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse osakonna juhatusele või Tartu Maakohtu registriosakonnale. Erakonna liige loetakse väljaastunuks avalduse esitamise päevast ja kustutatakse erakonna liikmete nimekirjast.
 2. Liikme võib motiveeritud otsuse põhjal välja arvata erakonna juhatus, kui liige on saanud hakkama vääritu teoga, tegutseb vastuolus erakonna põhikirja või erakonna juhtorganite otsustega või kahjustab erakonna mainet.
 3. Kui juhatus on otsustanud liikme välja arvata, siis võib liige vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 16 lõikele 4 nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Sellisel juhul jõustub liikme väljaarvamise otsus üldkoosoleku otsuse tegemisest.
 4. Erakonnast väljaastumisega või väljaarvamisega lõpeb väljaastunud või väljaarvatud liikme kuulumine erakonna juhatuse või muude organite koosseisu.

Erakonna toetajaliige

 1. Erakonna toetajaliikmeks võib olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik või Eestis püsivalt elav inimene, kes jagab erakonna väärtusi ja eesmärke. Toetajaliige võetakse vastu juhatuse poolt kirjaliku avalduse alusel.
 2. Toetajaliikmel on kõik erakonna liikme õigused ja kohustused, kui seaduses või põhikirjas ei ole määratud teisiti. Toetajaliige ei pea maksma liikmemaksu.
 3. Toetajaliikmel puudub hääletus ja kandideerimisõigus erakonna sees.
 4. Toetajaliikme väljaastumine või väljaarvamine toimub erakonna liikme kohta sätestatud korras. Toetajaliige ei või väljaastumiseks esitada avaldust Tartu Maakohtu registriosakonnale. Toetajaliikmel ei ole õigust nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosolekul.

Otsuste vastuvõtmine

 1. Erakonna juhtorganite otsuste vastuvõtmine ja valimised erakonna sees toimuvad vastavalt punktides 24-30 sätestatud reglemendile, kui põhikiri ei sätesta teisiti.
 2. Erakonna juhtorganite koosoleku otsused võetakse vastu, kui koosolekul osalenud liikmetest hääletab otsuse poolt üle poole liikmetest (lihthäälteenamus). Erakonna Eesti200 üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul osalenud või hääletamisest osa võtnud liikmete arvust. Erakonna Eesti 200 juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kui juhatuse koosolekust või hääletamisest võtab osa vähemalt 5 (viis) juhatuse liiget.
 3. Erakonna juhtorganite koosoleku võib läbi viia ja otsuseid vastu võtta elektroonilise sidevahendi abil.
 4. Erakonna liige ega juhtorgani liige ei või volitada teist isikut hääletama tema eest koosolekul.
 5. Isikuvalimised toimuvad salajasel hääletusel.
  • Erakonna esimehe valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel üks hääl.
  • Erakonna juhatuse valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel 8 häält, kusjuures igale kandidaadile võib hääletusel anda ainult ühe hääle.
  • Erakonna revisjonitoimkonna valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel kolm häält, kusjuures igale kandidaadile võib hääletusel anda ainult ühe hääle.
  • Aukohtu esimehe valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel üks hääl.
  • Võrdse häältearvu korral määratakse valituks osutunud isik liisu heitmise teel mittetulundusühingute seaduse § 22 lõikes 11 sätestatud korras.
  • Isikuvalimistel võib kasutada elektroonilist sidevahendit, kui on tagatud hääletuse saladus.
 6. Kui valituks osutunud isik loobub valitud kohast, on tema asendusliikmeks järgmine enim hääli saanud kandidaat.
 7. Juhatus kehtestab erakonna organite otsuste vastuvõtmise ja koosolekute läbiviimise korra.