Koalitsioonilepe Narvas valimisliidu „Katri Raigi nimekiri“ ja erakonna Eesti 200 vahel

5. november 2021

JUHTIMINE JA LINNAKODANIKE KAASAMINE

Narva linnavalitsuse struktuuri muutmiseks korraldatudtööprotsesside auditi põhjal teeme linnavalitsuse töö tõhusamaks. Sealhulgas liidame ametite ja linnavalitsuse osakondade raamatupidamise, jaotame hariduse, kultuuri ja spordi eraldi osakondadeks, loome linna sisekontrolöri ametikoha.

Et parandada linna osutatavate teenuste kvaliteeti, võtame kasutusele linnavalitsuse töötajate kvalifikatsiooni regulaarse hindamise ning loome võimalused töötajate teadmiste ja oskuste täiendamiseks.

Meie prioriteet on kaasata linna eelarvesse lisaraha eri fondidest, sealhulgas taasterahastusest ja õiglase ülemineku fondist.

Erilist tähelepanu pöörame Narva linna positiivse kuvandi kujundamisele ja edendamisele. 

Digiteerimisega tagame ametite, osakondade, munitsipaalettevõtete ja allasutuste kõikide tööprotsesside suurima võimaliku läbipaistvuse. Selleks, et kaasata otsustusprotsessidesse linnaelanikke, töötame linnaelanikega suhtlemiseks välja ühtse platvormi.

Sulgeme linna ajalehe. Loome tõhusamad viisid linnaelanikele teabe edastamiseks.

Loome ühtse arusaama Narva kui turismilinna arendamiseks, samuti loome ühtse linna identiteedi.

Vaatame üle linnavolikogu ja linnavalitsuse tööd reguleerivad põhidokumendid (Narva linna põhimäärus, Narva linnavolikogu töökord). 

Koostöös Korruptsioonivaba Eestiga täiendame Narva linna õigusakte ja tegevustavasid korruptsiooni ennetamiseks ja linnavalitsemise läbipaistvuse suurendamiseks.

Vähendame linna asutuste nõukoguliikmete hüvitiste määrasid. 

ETTEVÕTLUS JA LINNARUUM

Toetame ettevõtluskeskkonna mitmekesistamist, arendame IT-ettevõtlust Narvas. Linnavalitsuse tegevuse prioriteet on pidada investoritega läbirääkimisi uute hästi tasustatud töökohtade loomiseks.

Narva linnale ainulaadse eelise loomiseks anname koostöös ettevõttega Enefit Power AS ja SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus tõuke taristu ehitamiseks, toetame Narva tööstusparkide liitumist Balti Elektrijaama otseliiniga.Eelnevalt viime läbi põhjaliku juriidilise ja majanduslikuanalüüsi.

Seame sisse konstruktiivsed suhted linnavalitsuse ja erinevate organisatsioonide vahel, kes nõustavad ja toetavad ettevõtluse arengut.

Suurendame linna toetust alustavatele ettevõtetele kuni 5000 euroni ja ettevõtjatele makstavate toetuste üldist eelarvet kuni 50 000 euroni aastas. Lühendame ettevõtjate toetuste taotluste läbivaatamise aega kuni kahe nädalani.

 

Koostöös tööandjatega keskmistest ja väikestest ettevõtetest,kõrg- ja kutsekoolide, töötukassa ning karjäärinõustajatega lahendame noorte töötuse probleemi.

Prioriteediks saab varemete eemaldamine linnaruumist. 

Teeme korda linna teed, jalg- ja jalgrattateed. Investeerime vähemalt 5 000 000 eurot aastas parema tulemuse saavutamiseks, koostame teede kapitaalremondi nelja-aastase plaani. 

Teeme linna ühistranspordisüsteemi linnakodanikele mugavaks. 

Lahendame parkimisprobleemi linnas, arvestades elanike soovi säilitada kortermajade juures rohealad.

Teeme linna mugavaks lemmikloomade omanikele. Ehitame linna eri rajoonidesse koerte jalutusplatsid ja suurendame biojäätmete prügikastide arvu, samuti loome võimaluse lemmikloomade matmiseks.

Loome munitsipaalpolitsei ja suurendame turvalisust linnas.

Teeme Kadastiku karjääri ametlikuks ujumis- ja kogupere puhkekohaks.

Suurendame korteriühistutele fassaadi remondiks antavat toetust eesmärgiga suurendada energiatõhusust. 

Loome toetusmeetmed elumajade fassaadide värvimiseks.

Loome toetusmeetme korteriühistutele sademe- ja drenaaživee kanalisatsiooni ehitamiseks.

Arendame erivajadustega inimestele mõeldud taristut.

HARIDUS

Korraldame konkursid juhtide leidmiseks nendes munitsipaalharidusasutustes, mida praegu juhivadkohusetäitjad.

Koostame linna hariduse arengustrateegia. Avame Narvas veel ühe keelekümblusprogrammi alusel töötava lasteaia ning põhikooli.

Koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga tagame põhikooli õpilaste ettevalmistuse riigigümnaasiumites õppimiseks. Vajadusel korraldame eesti keele lisaõppe.

Loome lastele ja õpilastele uusi eesti keele õppimisevõimalusi.

Loome uued võimalused IT-kompetentsi arendamiseks põhikoolis, seejuures nii tava- kui ka huviõppes.

Toetame õpilasesinduste tööd koolides.

 

Jätkame Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga läbirääkimisi, et avada Narvas kooli filiaal ja hakata ette valmistama hooldustöötajaid, meditsiiniõdesid ja sotsiaaltöötajaid.

Toetame Tartu Ülikooli Narva Kolledžis  IT-spetsialistide ja loodusteaduste õpetajate õpet.

Taastame väärikate ülikooli tegevuse.​

Ühtlustame kõikide haridusasutuste õpetajate töötasustamise põhimõtted. Otsime lisavahendeid koolieelsete lasteasutuste tehnilise personali töötasu suurendamiseks. 

Koostöös toetusfondide ja -programmidega algatame projekti „Arvuti igale I klassi õpilasele“.

Otsime koos riigiga lahendust tasuta toiduks koolieelsetes lasteasutustes, seda eriti alates teisest lapsest.

SOTSIAALVALDKOND

COVID-19 tõttu suurendame linnaarsti rolli vaktsineerimise läbiviimisel ja ohutusmeetmete rakendamisel eelkõige haridus- ja sotsiaalasutustes.

Kõikide sotsiaalteenuste süstematiseerimiseks korraldamelinnas nii munitsipaalteenistuste kui ka mittetulundusasutuste osutatavate sotsiaalteenuste analüüsi.

Sotsiaalabi vajaduse hindamiseks rakendame terviklikku hindamissüsteemi, et taotleja saaks kõik vajalikud teenused, mitte ainult taotletud teenuse.

Vaatame üle linnavolikogu sotsiaalteenuste valdkonna määrused, mis on seotud erivajadustega laste teenuste ja neile tugiisikute määramise tingimustega.

Prioriteet on Narva haigla arendamine ja kvaliteetsete meditsiiniteenuste kättesaadavuse tagamine. Toetame uute meditsiinitöötajate töölevõtmist ja haigla uue hoone ehitamist. Avame haiglas logopeediakeskuse ning lastepsühhiaatri ametikoha. Linna vajadusi arvestades organiseerime palliatiivravi pakkuva hospiitsi teenuse.

Loome pensionäridele päevakeskuse.

Koostöös sihtasutusega Narva haigla loome linnas intervallhoolduse teenuse.

Euroopa fondide vahendite ja investorite abil ehitamemunitsipaalelamuid ning parandame elamistingimusi ühiselamutes.

KULTUUR JA SPORT

Tagame eri spordialade võrdse kohtlemise, samuti toetame Narvas uute spordialade harrastamist. Hakkame toetama treenerite kvalifikatsiooni tõstmist.

Prioriteet on sihtasutuse Kreenholmi Kultuurikvartal loomine ning selle arendamine koostöös erasektori ja riigiga. Arendame Gerassimovi parki linnakodanike puhkekohana.

Loome töörühma „Narva – Euroopa kultuuripealinn 2037“ tegevuskava ja kontseptsiooni väljatöötamiseks. Osaleme aktiivselt „Tartu – Euroopa kultuuripealinn 2024“ programmis.

Toetame rahvusvaheliste kultuuriürituste läbiviimist Narvas.

Korraldame ja tagame ajaloolise Rüütli tänava põhjapoolse osa detailplaneeringu rahastamise, samuti otsime rahavanalinna ühe kvartali hoonestamiseks.

Korrastame Narvas olemasolevad spordiobjektid (jäähall, bassein) ja ehitame uued (laskesuusatamise jaoks laskeväljaga spordihoone, kinnine jalgpallihall, korv- ja võrkpalli hall, Kreenholmi staadion), teeme korda koolistaadionid.

Toetame narvakate tulemusi tippspordis.

Anname igale 65-aastasele ja vanemale pensionärile aktiivseks tegevuseks 100 eurot aastas.

TÖÖJAOTUS LINNA JUHTIMISEL

Valimisliit „Katri Raigi nimekiri“ täidab volikogu esimehe ja eelarve-, ettevõtluse ja arendusprojektide, ühistute, linnamajanduse, noorsootöö-, kultuuri- ja spordikomisjonide esimeeste positsioonid.

Eesti 200 täidab volikogu (ase)esimehe ja sotsiaal- ning hariduskomisjoni esimeeste positsioonid.

Volikogul on õigus moodustada konkreetsetel eesmärkidel ajutisi komisjone.

Valimisliit „Katri Raigi nimekiri“ täidab linnapea positsiooni. Kahe abilinnapea positsioonid ei ole poliitilised.

Koalitsiooni töö korraldamiseks moodustakse koalitsiooninõukogu, kus valimisliidul „Katri Raigi nimekiri“ on 3 ja Eesti 200 2 liiget.

 

Rohkem uudised