Eesti 200 programmi kokkuvõte

31. jaanuar 2023

Eesti 200 on uuendusmeelne, liberaalne ja eestimeelne erakond. Tulevikku vaatav ja tulevaste põlvkondade peale mõtlev.

Eesti peab olema valmis uueks arenguhüppeks. Praegune muutuv maailm pakub selleks suurepäraseid võimalusi. Me ei tohi oma riigiga rahul olla enne, kui Eesti on meie inimestele parim paik maailmas elamiseks. See peab olema Eesti uus tase ja uus eesmärk.

Eesti 200 pikk plaan Eestile keskendub viiele vaalale. Need on valdkonnad, millesse investeerides järgmise kümnendi jooksul tõuseb Eesti inimeste heaolu, paraneb tervis, püsib ja areneb eesti keel ja kultuur ja millel seisab Eesti riiklik sõltumatus.

Eesti 200 viis vaala on:

1. Parim pika plaani poliitika on hariduspoliitika. See on valdkond, kuhu me peame investeerima väikese riigina kordi rohkem, sest inimesed on meie vara. Meie jaoks on haridusse investeerimine see, mis tagab meile targa majanduse ja inimeste jõukuse, rohkem tervena elatud aastaid, õiglasema arengu regionaalselt, demokraatia tugevuse ning eesti keele, ja kultuuri kestvuse.

Investeerime alus- ja üld- ja kõrgharidusse igal aastal 250 miljonit eurot lisaraha. Selle eest kindlustame õpetajate palgatõusu, kindlustame kvaliteetse kõrghariduse, viime ellu ühtse Eesti kooli reformi ja tagame väga hea hariduse igas Eesti piirkonnas.

Juba järgmisel aastal peab hea kooliõpetaja saama 3000 eurot palka, milleks suurendame koolide palgafondi mahtu.

Loome haridustöötajate karjäärimudelid koos asjakohase koormusarvestuse ja palgamudeliga. Lahendame õpetajate järelkasvu probleemi.

2. Valdkond, milles Eesti on osanud ka täna pikalt ette vaadata, on julgeolek. Me oleme näinud horisondi taha, osanud ette näha riske ja ennetanud neid tarkade otsuste ja investeeringutega. Me peame veelgi rohkem lõimuma enda sarnaste riikide liitude ja koostöö kokkulepetega ja Eesti 200 näeb, et Eesti peab liituma Põhjamaade koostööga.

Eraldame sõjalisele riigikaitsele 3% riigi SKP-st ning elanikkonna ja taristu kaitsele kuni 3% SKP-st.

Rajame kogu Eestit katva mitmekihilise Kalevipoja kupli (õhu- ja raketikaitse integreeritud süsteemi), mis kaitseb kõiki elanikke ja elutähtsat taristut.

Pöörame erilist tähelepanu elanikkonna kaitsele ja võimaldame elanikkonnakaitse õppe kõikidele meestele ja naistele.

3. Me tahame ära teha riigireformi - nii riigi toimimise, demokraatia kaitse, korruptsiooni vastu võitlemise kui ka inimeste usalduse kasvatamiseks oma riigi vastu. Personaalne riik -  nutikas 21. sajandi riik - suudab iga kodanikuni jõuda just sel moel ja just sellisel viisil, nagu inimesel seda vaja on,

Digitaliseerime meie riiki põhimõttel „kõike, mida suudab teha masin, peab tegema masin“. Selle tulemusel vabanevad spetsialistid suuname kõrgema lisaväärtusega tegevustesse riigi- või erasektoris.

Vaatame üle kogu juhtimise ministeeriumites, ametites ja sihtasutustes. Personaalne riik toetab menetlemiseks kuluva aja ja töötajate arvu vähendamist ja kaotab bürokraatia.

Lõpetame katuserahade jagamise.

4. Roheline pööre majanduses on Eesti võimalus. Fossiilsete kütuste asendamine, taastuva energia tootmisvõimsuste välja ehitamine, majanduse ringsuse suurendamine, kliimaeesmärkide selge seadmine elurikkuse kaitseks on need sammud, kus Eesti peab olema ees mineja, mitte sabas sörkija. Eesti 200 näeb rohepöördes meie majanduse konkurentsivõime kasvu, meie inimeste heaolu tõstmist Põhjamaade tasemele ja meie elukeskkonna kaitset.

Ehitame rekordkiirusel üles roheenergia tootmisvõimsused, tuulepargid ja laseme võrku päikeseenergia. Aastaks 2030 peab Eesti saama juba taastuvenergiat eksportivaks riigiks.

Kehtestame Eestis kliimaseaduse. Kliimaseadust on vaja, et iga Eestis tehtav otsus arvestaks keskkonnamõjuga, ei võimendaks pikas perspektiivis kliimamuutust ega kahjustaks meie majandust.

Loome kliima- ja energiaministri ametikoha, kes vastutab kliimaseaduse täitmise ja rohepöörde elluviimise eest.

5. Kultuur hoiab meid püsti, seda eriti rasketel aegadel. Varasemate põlvkondade pärand on see, mis meid on toonud läbi kõikidest varasematest raskustest. Kultuur on avatuse ja sallivuse aluseks, sest mõistes ennast, saame mõista ka teisi. Elujõuline Eesti kultuur häälestab ühiskonnaliikmeid erinevates rollides panustama parima hariduse, võimekaima julgeoleku, tõhusaima ja läbipaistvaima riigivalitsemise, innovatiivseima ja keskkonnasäästlikuima majanduse ning elujõuliseima ja vaimurikkaima toimeruumi loomisse.

Seisame kultuuritöötajate väärilise töötasu eest. Lahendame loovisikute sotsiaalsete garantiide igipõlise probleemi.

Kaitseme seadusega laulu- ja tantsupidude traditsiooni, rahvuskultuuri ja pärimuskultuuri, kindlustades rahastuse.

Seisame selle eest, et kultuur ja loomeettevõtlus areneksid käsikäes, sest usume, et kultuur veab ettevõtlust ja vastupidi. Loomemajandus on kultuurivaldkonna töövahend. Kaasame teadlikumalt erasektorit kultuuripoliitikasse ning strateegiatesse.

Programm täies mahus SIIN.

Rohkem uudised