Eesti 200 haridusprogramm

7. detsember 2022

Parim pika plaani poliitika on hariduspoliitika. Me soovime, et Eesti inimesed elaksid tervena kauem, et nad oleksid õnnelikumad ja meie majanduslik jõukus oleks Põhjamaade tasemel. Selleks, et Eesti saaks edasi areneda jõukaks Põhjamaaks, on meil kõige olulisem investeerida meie inimeste haridusse. Hästi haritud inimene loob tarka majandust. Eesti 200 peab oluliseks, et meie prioriteediks kujuneks Eesti haridusse investeerimine, maailma parima haridussüsteemi loomine ning kättesaadavus igale lapsele ja täiskasvanule.

Meie lubadused üldhariduse osas:

 • Rahastame alus- ja üldharidust igal aastal 250 miljoni lisaeuroga, et kindlustada õpetajate palgatõus, suurendada õpetajate ja tugispetsialistide koolitustellimust ja tagada väga hea haridus igas Eesti piirkonnas.
 • Kergitame hea kooliõpetaja kuupalga 3000 euroni. Selleks suurendame koolide palgafondi mahtu, mis võimaldab maksta kõrgemat tasu väga hea professionaalse tasemega õpetajatele. Hoolitseme selle eest, et lasteaiaõpetajate ja huvihariduse õpetajate palgad suureneksid samas tempos.
 • Seisame selle eest, et igal Eesti lapsel ja noorel oleks ligipääs väga heale haridusele. Kindlustame igale lapsele lasteaiakoha ja 1.-6. klassi hariduse kuni 20 minuti kaugusel kodust. Selleks, et 20 minuti pikkune koolitee oleks põhikooli õpilasele kättesaadav, töötame välja riikliku rahastamismudeli hajaasustusega omavalitsustele.
 • Soodustame kesk- ja kutsehariduse suuremat lõimimist ja keskhariduse praktilisema õppekava loomist akadeemilisema kõrvale.
 • Kehtestame koolikohustuse kuni 18. eluaastani või kesk- või kutsehariduse omandamiseni.
 • Loome õpetaja ja haridusjuhi karjäärimudeli koos koormusarvestuse ja palgamudeliga. 
 • Loome 20 aastat õpetajaametis töötanutele õpetajapensioni. 
 • Kehtestame lastehoiutasule tulumaksuvabastuse.
 • Kuulame teadlaste nõu ja lepime kokku, et koolipäev ei tohi alata varem kui 8.45.
 • Töötame välja riikliku kiusuennetuse ja vaimse tervise strateegia.
 • Toome teaduspõhise õpioskuste ja sotsiaalsete ning emotsionaalsete oskuste õppe igasse Eesti kooli ja lasteaeda.
 • Kutsume ellu loodusteadus- ja tehnikahuvihariduse sihttoetused, luues ja rakendades huvihariduse kvaliteedistandardi. Toome huviharidusse lisaraha.
 • Kutsume ellu Ida-Virumaa Koolipöörde programmi, mis on erirahastusprogramm Ida-Virumaa hariduse kvaliteedi tõstmiseks. Viime hariduse taseme üle Eesti keskmise, ehitame uued kaasaaegsed hariduskompleksid, arendades ühtset Eesti kooli alates lasteaiast.
 • Soodustame kutseharidusse eraraha kaasamist, võimaldame kutseõppe andmist ettevõtete poolt ja töökohapõhist kutse- ning eelkutseõpet. Usume, et kutseõppe tulevik on eraettevõtluse käes.

 

 

Meie lubadused kõrghariduse osas:

 • Ülikoolide rahastamine ei tohi olla iga-aastase riigieelarve kauplemise koht. Teeme erakondadeülese pikaajalise poliitilise kokkuleppe kõrghariduse ja teaduse terviklikuks rahastamiseks. Toetame tasuta eestikeelse kõrghariduse andmise jätkumist praeguses mahus. Anname ülikoolidele võimaluse kehtestada määratud juhtudel õppekoha tasu ka eestikeelses õppes.
 • Reformime õppelaenu süsteemi. Suurendame õppelaenu mahtu 6000 euroni õppeaastas. Alandame õppelaenu intressi ja pikendame tagasimakse perioodi kuni 25 aastani. Õppelaen peab katma täiskohaga õppimiseks vajalikud kulud, sest tudengil peab olema võimalik õppida samaaegselt tööl käimata.  
 • Kõiki erialasid ei saa Eestis õppida. Meie ühiskonda rikastavad erinevad kogemused ja vaatenurgad. Loome toetus- ja laenuskeemi maailma tippülikoolides õppijatele. Pakume igal aastal stipendiumi 100 eestlase kraadiõpinguteks välismaal, teistele töötame välja laenuskeemi.
 • Välisüliõpilased on Eestile olulised, sest kasvatavad ülikoolide konkurentsivõimet ja võimaldavad kasvatada andekate ja haritud inimeste hulka tööturul. Suurendame välistudengite võimalust panustada riigi majandusse, pakkudes rohkem eesti keele omandamise võimalusi.
 • Käivitame kõrgkoolide-ülese Eesti e-Ülikooli, et toetada digiõppe arenguhüpet ja võimestada kõrgkoole looma kvaliteetseid digikursusi nii eesti kui inglise keeles. Kõik huvilised nii Eestis kui mujal maailmas peavad pääsema lihtsalt ligi Eestis loodud kõrgetasemelistele e-kursustele.
 • Tõstame kõrghariduse rahastuse minimaalselt 1,5%-ni SKT-st. Mida rohkem on kõrgharidusega inimesi, seda kindlam on Eesti julgeolek. Eesti vajab tippteadust, teadlasi ja õppejõude, kes õpetaks meile parimaid erialaspetsialiste. Eesti konkurentsivõime kergitamiseks tuleb kõrgharidusega inimeste osakaalu veelgi tõsta. Tarka majandust ehitavad ainult hästi haritud ja õnnelikud inimesed.
 • Ühiskonna ja ettevõtete teadusmahukamaks muutumiseks on vaja senisest enam doktorikraadiga inimesi. Leiame raha vähemalt 500 doktorandi vastuvõtmiseks igal aastal. 

Rohkem uudised